Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP, DE LEVERING VAN GOEDEREN OF DE LEVERING VAN DIENSTEN

Huidige algemene voorwaarden en professionele gebruiken zijn geldig voor alle onze offertes, overeenkomsten en leveringen. Het zijn de enige geldige voorwaarden, die steeds primeren. De toepassing van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden wordt in elk geval uitgesloten.

Artikel 1 : offerte
De prijs van de offerte is enkel geldig voor de producten die hierin worden vermeld. Elke wijziging die door de opdrachtgever wordt aangebracht aan de omschrijving van de oorspronkelijke offerte, zal bijkomend worden gefactureerd. De offertes worden tevens opgemaakt zonder rekening te houden met de taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever blijven. De opdrachtgever die beweert dat hij recht heeft op een B.T.W.-vermindering of B.T.W.-vrijstelling moet dienaangaande alle nodige bewijzen voorleggen op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling. Voor een werk dat moet worden uitgevoerd binnen de drie maanden blijft de offerte gelden gedurende 1 maand. Anders is de geldigheidsduur 2 maanden. Eveneens is het zo dat eventuele lichtstudies of return on investment berekeningen die bij de offerte overhandigd werden, louter indicatief zijn, en steeds ter plaatse door de lichtadviseur geverifieerd dienen te worden. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele afwijkingen die naderhand op de berekeningen zouden kunnen vastgesteld worden.

Artikel 2 : indexatie
Wanneer de lonen en/of de prijzen van de grondstoffen stijgen, zullen de prijzen van de offertes herzien worden in evenredigheid met de stijging van de marktprijs van de betrokken grondstoffen, waarvan het bewijs op eenvoudig verzoek aan de opdrachtgever zal worden voorgelegd.

Artikel 3 : schuldenaars
Ieder persoon of iedere vennootschap die een bestelling plaatst en verzoekt om deze aan een derde te factureren, is solidair gehouden om de betaling ervan te voldoen.

Artikel 4 : prijs
Onze prijzen worden berekend vanaf het verlaten van onze magazijnen en zijn exclusief B.TW. en exclusief transport-, verpakkings- en andere accessoire kosten. Alle leveringen en gepresteerde diensten worden betaald op het ogenblik van de levering, behoudens wanneer hiervan uitdrukkelijk wordt afgezien. Indien aan de opdrachtgever gemak van betaling wordt toegekend, wordt het volledige factuurbedrag opeisbaar zodra de achterstal van betaling één vervallen termijn beloopt. Het toekennen van gemak van betaling houdt geen afstand in van het recht aanspraak te kunnen maken op rente en schadebeding.

Artikel 5 : levering en verlening van diensten
De goederen en materialen worden vanaf het vertrek getransporteerd voor rekening en op risico van de leverancier. Zij worden slechts eigendom van de opdrachtgever na volledige betaling van de prijs. Wanneer de expeditie of afhaling vertraging oploopt om redenen onafhankelijk van de wil van de leverancier, zullen de goederen in het magazijn worden opgestapeld op kosten en risico van de opdrachtgever.

Artikel 6 : betaling
Op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling, kan betaling worden geëist van een voorschot van 1/3 van het bedrag van deze bestelling. De facturen moeten contant, of volgens de betalingsmodaliteiten die erop worden vermeld, betaald worden. Elke factuur die op de vervaldag onbetaald gebleven is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden vermeerderd met nalatigheidsinteresten van 1 % per maand die verstreken of begonnen is. Indien het factuurbedrag en de interesten niet betaald werden binnen een termijn van 15 dagen na de vervaldag, zal de schuld verhoogd worden met een bijkomende conventionele schadevergoeding van 15 % van het te betalen bedrag op de vervaldag, met een minimum van € 125 en een maximum van € 5.000. Deze schadevergoeding sluit de toepassing van de Wet op Verhaalbaarheid van Erelonen bij gerechtelijke invordering niet uit en kan ermee worden gecumuleerd.
In voorkomend geval heeft de leverancier bovendien het recht om onmiddellijke betaling te eisen van alle facturen (zelfs deze die nog niet vervallen zijn) en van alle andere verschuldigde bedragen, waarvoor de leverancier afbetalingstermijnen heeft toegestaan aan de opdrachtgever. De leverancier heeft bijgevolg eveneens het recht om de uitvoering van de lopende overeenkomsten op te schorten tot op het ogenblik dat de opdrachtgever de gevorderde bedragen heeft betaald. Alle betalingen die worden uitgevoerd door de opdrachtgever zullen eerst in mindering worden gebracht op de verschuldigde interesten en conventionele schadevergoedingen en pas daarna op de verschuldigde hoofdsommen.

Artikel 7 : betalingsgarantie
Wanneer, vanaf ondertekening van de overeenkomst en tot op het ogenblik van volledige betaling van de prijs, blijkt dat het krediet van de opdrachtgever verslechtert, behoudt de leverancier zich het recht voor om serieuze garanties te eisen om de goede uitvoering van de engagementen te verzekeren, zelfs ingeval van gedeeltelijke uitvoering. De weigering om hieraan gevolg te geven, geeft de leverancier het recht om de bestelling volledig of deels te annuleren. De leverancier behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst op te zeggen ingeval van wijzigingen in de situatie van de opdrachtgever zoals het overlijden, het verbod, de collocatie of elk andere beperking van zijn juridische bekwaamheid, alsook ingeval van bankroet, aanvraag tot gerechtelijk concordaat, faillissement, openbaarmaking van protestinformatie, ontbinding of vereffening van de vennootschap.

Artikel 8 : Retentierecht
De leverancier heeft een retentierecht tot de algehele betaling van de prijs op alle grondstoffen, documenten, fabricatie-elementen, voorwerpen, handelswaar of goederen die hij heeft verkregen van de opdrachtgever voor de uitvoering van de levering van een dienst evenals op alle handelswaren en werken gerealiseerd in uitvoering van de bestelling. De opdrachtgever wordt slechts eigenaar van de verkochte handelswaar na betaling van de totaliteit van de verschuldigde sommen. Niettemin, zijn de risico’s waaraan de handelswaar worden blootgesteld ten laste van de opdrachtgever vanaf het ogenblik dat hem gemeld is dat deze klaar zijn voor de afhaling.

Artikel 9 : klacht
Op straffe van verval van recht, moet de opdrachtgever elke klacht of betwisting per aangetekend schrijven verzenden aan de leverancier binnen een termijn van acht dagen na de eerste levering van de handelswaar. Indien de leverancier geen klachten ontvangt gedurende deze termijn van acht dagen, wordt aangenomen dat de opdrachtgever de handelswaar aanvaard heeft. Indien de opdrachtgever een deel van de geleverde handelswaar in gebruik neemt, te koop stelt, aan een derde toevertrouwt, wordt aangenomen dat hij deze heeft aanvaard. Het gebrek dat betrekking heeft op een deel van de handelswaar laat de opdrachtgever niet toe om de totaliteit van de bestelling te weigeren.

Artikel 10 : leveringstermijn
De aanduiding van een leveringstermijn is louter informatief en verbindt de leverancier niet. Een vertraging in de leveringstermijn kan niet leiden tot de annulering van de bestelling door de opdrachtgever, noch recht geven op een vermindering van de prijs, de schadevergoeding of de interesten, noch op een schadevergoeding wegens laattijdige levering.

Artikel 11 : overmacht
Ingeval van overmacht en, meer algemeen, bij alle omstandigheden buiten de wil van de leverancier die de levering of de uitvoering van het werk door de leverancier verhinderen, verminderen of vertragen, of een belangrijke verhoging van de engagementen van deze laatste inhouden, is de leverancier ontlast van alle aansprakelijkheid, kan hij zijn engagementen verminderen, de overeenkomst verbreken of de uitvoering ervan annuleren, zonder dat hij gehouden is tot schadeloosstelling terwijl hem wordt toegestaan om het eventueel voorschot te behouden. Dergelijke omstandigheden zijn onder andere, doch niet limitatief: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onrusten, staking, lock-out, zowel bij de leverancier als bij de medeleveranciers, machinebreuk, brand, waterschade, onderbreking van transportmogelijkheden, moeilijkheden bij de bevoorrading van grondstoffen, materialen en energie, alsook beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door overheden.

Artikel 12 : waarborg
De leverancier geeft aan de opdrachtgever een conventionele garantie van 2 jaar op de levering en verkoop van goederen. De garantie bestaat enkel in een omruiling van het defecte materiaal, zonder werkuren. De leverancier kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de kosten of schade die het gevolg zijn van dit defect, in de meest brede zin van het woord.

Artikel 13 : bevoegdheid
Alle geschillen met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst en van de overeenkomsten die eruit voortkomen, worden beheerst door het Belgisch recht en behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Ieper.

CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LA VENTE, LA LIVRAISON DE MARCHANDISES ET LA PRESTATION DE SERVICES

Les présents conditions générales et usages professionnels s’appliquent à toutes nos offres, conventions et livraisons. Ce sont les seules conditions valables qui sont toujours prioritaires. En tout cas, l’application de conditions contraires ou déviantes est exclue.

Article 1 offre
Le prix de l'offre vaut uniquement pour les produits qu'elle mentionne. Toute modification apportée à la description de l'offre originale par le passeur de commande, sera facturée supplémentairement. Les offres sont également établies sans tenir compte des taxes, qui restent toujours á charge du passeur de commande. Le passeur de commande qui prétend avoir droit à une réduction ou une exonération de la TVA doit présenter tous les justificatifs nécessaires à cet effet au moment de passer la commande. Pour un travail qui doit être exécuté dans les trois mois, l'offre reste valable pendant 1 mois. Dans les autres cas, la durée de validité est de 2 mois, Il est également ainsi que des études d'éclairage ou des calculs du retour sur investissement éventuels n'ont qu’une valeur indicative et doivent toujours être vérifiés sur place par le spécialiste en éclairage. Nous ne pourrons pas être rendus responsables des différences de calcul qui pourraient être constatées ultérieurement.

Article 2 indexation
Si les salaires et/ou les prix des matériaux augmentent, les prix des offres seront rajustés à proportion de la hausse du prix courant des matériaux en question, dont la justification sera présentée au passeur de commande sur simple demande.

Article 3: débiteurs
Toute personne ou société qui passe une commande et demande de la facturer à un tiers, sera tenue solidairement au paiement de celle-ci.

Article4 : prix
Nos prix sont calculés à partir du départ de nos magasins et sont exclusifs TVA et frais de transport, d'emballage et autres frais accessoires. Toutes les livraisons et tous les services prestés seront payés au moment de leur livraison, sauf convention contraire expresse. Dans le cas ou des facilités de paiement seraient accordées au passeur de commande, Ie montant de facture intégral deviendra exigible en cas de non-paiement d’une seule échéance. L'octroi de facilités de paiement n’implique pas la renonciation au droit de pouvoir prétendre aux intérêts et à la clause pénale.

Article 5 : livraison et prestation de services
A partir de leur départ, les marchandises et matériaux sont transportés aux risques et périls du fournisseur. Ils ne deviennent propriété du passeur de commande qu'après paiement intégral
du prix. Si l'expédition ou le retrait prend du retard pour des raisons indépendantes de la volonté du fournisseur, les marchandises seront entassées dans le magasin aux frais et risques du passeur de commande.

Article 6 : paiement
Au moment de passer la commande, il peut être demandé paiement d’un acompte égal à 1/3 du montant de cette commande, Il faut que les factures soient payées au comptant ou selon les modalités de paiement qu'elles mentionnent. Toute facture qui est restée impayée à l'échéance, sera majorée, de plein droit et sans qu'une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, des intérêts moratoires de 1% par mois écoulé ou commencé. Si le montant de facture et les intérêts ne sont pas payes dans un délai de 15 jours après l'échéance, la dette sera augmentée d’une indemnité conventionnelle supplémentaire égale à 15 % du montant payer à l’échéance, avec un minimum de € 125 et un maximum de € 5.000. Cette indemnité n'exclut pas l'application de la Loi relative à la répétibilité des honoraires en cas d'action judiciaire et elles peuvent être cumulées entre elles.
En outre, le cas échéant, le fournisseur aura droit d'exiger paiement immédiat de toutes les factures (même de celles qui ne sont pas encore échues) et de tous autres montants dus pour lesquels le fournisseur a accordé des facilités de paiement au passeur de commande. Le fournisseur a dès lors aussi le droit de suspendre l'exécution de toutes les conventions en cours jusqu'à ce que le passeur de commande ait payé les montants réclamés. Tous les paiements effectués par le passeur de commande seront d'abord déduits des intérêts et des indemnités conventionnelles dus et puis des sommes principales dues.

Article 7: garantie de paiement
S'il est constaté, à partir de la signature de la convention et jusqu'au moment de parfait paiement du prix, que le crédit du passeur de commande s'ébranle, le fournisseur se réserve le droit d'exiger des garanties sérieuses en vue d'assurer la bonne exécution des engagements, même en cas d'exécution partielle. Le refus d'y donner suite donne le droit au fournisseur d'annuler la commande en tout ou en partie. Le fournisseur se réserve également le droit de résilier la convention en cas de modifications de la situation du passeur de commande, comme le décès, L’Interdiction, la collocation ou toute autre restriction de sa capacité juridique, ainsi qu'en cas de banqueroute, demande de concordat judiciaire, faillite, publication des informations relatives aux protêts et dissolution ou liquidation de la société.

Article 8: droit de rétention
Jusqu'au paiement intégral du prix, le fournisseur a un droit de rétention sur tous les matériaux, documents, éléments de fabrication, objets, marchandises ou biens qu'il a obtenus du passeur de commande pour l’exécution de la prestation d'un service ainsi que sur toutes les marchandises et tous les travaux réalisés en exécution de la commande. Le passeur de commande ne devient propriétaire des marchandises vendues qu'après paiement de la totalité des sommes dues. Cependant, les risques auxquels les marchandises sont exposées, seront à la charge du passeur de commande à partir du moment ou il lui est communiqué qu'elles sont prêtes à être retirées.

Article 9 : plainte
II faut que le passeur de commande, a peine de forclusion, envoie toute plainte ou contestation au fournisseur dans un délai de huit jours suivant la première livraison des marchandises. Si le fournisseur ne reçoit pas de plaintes pendant ce délai de huit jours, les marchandises seront considérées acceptées par le passeur de commande. Si le passeur de commande utilise, met en vente ou confie à un tiers une partie des marchandises livrées, elles seront considérées acceptées par le lui. Un vice qui se rapporte à une partie des marchandises ne permet pas au passeur de commande de refuser Ia totalité de la commande.

Article 10 : délai de livraison
L'indication d’un délai de livraison est purement indicative et n'engage pas le fournisseur. Un retard dans le délai de livraison ne peut pas entraîner l’annulation de la commande par le passeur de commande, ni donner droit à une réduction de prix, une indemnité ou des intérêts pour livraison tardive.

Article 11 : force majeure
En cas de force majeure et, plus en général, dans toutes les circonstances indépendantes de la volonté du fournisseur qui empêchent, diminuent ou retardent la livraison ou l’exécution du travail par le fournisseur ou qui entraînent une augmentation importante des engagements de ce dernier, le fournisseur déclinera toute responsabilité ; il pourra réduire ses engagements, rompre la convention ou annuler l'exécution de celle-ci, sans qu'il ne soit dû aucune indemnité, alors qu' il est autorisé à garder l'acompte éventuel. De telles circonstances sont entre autres, mais pas limitatives : guerre, guerre civile, mobilisation, désordres, grève, lockout, aussi bien chez le fournisseur que chez les autres fournisseurs, bris de machine, incendie, dégâts causés par l’eau, interruption des moyens de transport, difficultés d'approvisionnement de matériaux, de matériels et d'énergie, ainsi que des restrictions ou des dispositions prohibitives imposées par des autorités.

Article 12 : garantie
Le fournisseur donne au passeur de commande une garantie conventionnelle de 2 ans sur la livraison et la vente de marchandises. Cette garantie consiste uniquement en l’échange du matériel défectueux, sans heures de travail. Le fournisseur ne pourra en aucun cas être rendu responsable des frais ou du dommage résultant de ce défaut, au sens le plus large du mot.

Article 13 : compétence
Tout litige quant à la conclusion, la validité, interprétation ou l’exécution de la convention ou des conventions qui en résultent, est régi par le droit belge et est de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement d'Ypres.